Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr
shotgun

Κυνήγι στην Ελλάδα
Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr

Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr


Προτιμώ Ελληνικά
Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr

Υδρόβια της βορείου Αμερικής


Χήνες - Geese
White-Fronted Goose (Speckle Belly)Anser albifrons
Blue GooseChen caerulescens
Lesser Snow GooseChen caerulescens
Canada GooseBranta canadensis
Βουτηχτάρια (πρίστες) - Mergansers
Hooded Merganser (Sawbill)Mergus cucullatus
Red-Breasted MerganserMergus serrator
Common Merganser (Sawbill)Mergus merganser
Πάπιες επιφανείας - Dabblers
Northern Pintail (Sprig) (Σουβλόπαπια)Anas acuta
Wood DuckAix sponsa
American Widgeon (Baldpate)Anas americana
Northern Shoveler (Spoonbill) (χουλιαρόπαπια)Anas clypeata
Black DuckAnas rubripes
Mallard (πρασινοκέφαλη, γερμάνι)Anas platyrhynchos
Common GoldeneyeBucephala clangula
Ruddy DuckOxyura jamaicencis
Ring-Necked DuckAythya collaris
American Green-Winged Teal (Κιρκίρι)Anas crecca
Gadwall (Grey Duck)(Καπακλής)Anas strepera
BuffleheadBucephala albeola
Cinnamon TealAnas cyanoptera
Blue-Winged TealAnas discors
Βουτόπαπιες - Divers
CanvasbackAythya valisineria
Greater Scaup (Bluebill)Aythya marila
RedheadAythya americana


 © 2000-2024   Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr   Greek Pages   Sorry! English Pages not yet available.