Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr
shotgun

Κυνήγι στην Ελλάδα
Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr

Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr


Προτιμώ Ελληνικά
Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr  

ΘΗΡΕΥΣIΜΑ ΕIΔΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜIΣΤIΚΕΣ ΔIΑΤΑΞΕIΣ
ΚΥΝΗΓΕΤIΚΗΣ ΠΕΡIΟΔΟΥ 2012-2013

ΑΑΕIΔΟΣ (Επιστημονική Ονομασία) _ΖΩΝΕΣ*0ΠΕΡIΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣΟΡIΟ/ΜΕΡΑ
ΘΗΛΑΣΤIΚΑ
1 Αγριοκούνελο (OryctolagusCuniculus) *1 20/8-14/9 15/9-10/3 Ολες Χωρίς όριο
2 Λαγός (Lepus europeus) *2   15/9-10/1 ΤετΣαβΚυρ 1
3 Αγριόχοιρος (Sus scrofa)   15/9-20/1 ΤετΣαβΚυρ 4 ανά ομάδα
4 Αλεπού (Vulpes vulpes)   15/9-28/2 Ολες Χωρίς όριο
5 Πετροκούναβο (Martes foina)   15/9-28/2 Ολες Χωρίς όριο
ΠΟΥΛIΑ ΔΕΝΤΡΟΒIΑ ΕΔΑΦΟΒIΑ κτλ
1 Σιταρήθρα (Alauda arvensis) 20/8-14/9 15/9-10/2 Ολες 10
2 Φάσα (Columba palumbus) 20/8-14/9 15/9-20/2 Ολες Χωρίς όριο
3 Αγριοπερίστερο (Columba livia) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες Χωρίς όριο
4 Ορτύκι (Coturnix coturnix) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες 12
5 Τρυγόνι (Streptopelia turtur) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες 12
6 Τσίχλα (Turdus phιlomelos) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες 25
συνολικά
από όλα τα είδη
7 Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus) 20/8-14/9 15/9-20/2 Ολες
8 Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες
9 Γερακότσιχλα (Turdus pilaris) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες
10 Κότσυφας (Turdus merula) 20/8-14/9 15/9-20/2 Ολες
11 Καρακάξα (Pica pica) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες Χωρίς όριο
12 Κάργια (Corvus monedula) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες Χωρίς όριο
13 Κουρούνα (Corvus corone) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες Χωρίς όριο
14 Ψαρόνι (Sturnus vulgaris) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες Χωρίς όριο
15 Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)   15/9-28/2 Ολες 10
16 Πετροπέρδικα (Alectoris graeca)   1/10-15/12 ΤετΣαβΚυρ 2 *4
17 Νησιώτικη πέρδικα (Alectoris chukar) *3   1/10-15/12 ΤετΣαβΚυρ 4
18 Φασιανός (Phasianus colchicus)   15/9-31/12 ΤετΣαβΚυρ 1
ΠΟΥΛIΑ ΥΔΡΟΒIΑ & ΠΑΡΥΔΑΤΙΑ
1 Σφυριχτάρι (Anas penelope)   15/9-10/2 Ολες 12
συνολικά
από όλα τα υδρόβια
2 Κιρκίρι (Anas crecca)   15/9-31/1 Ολες
3 Πρασινοκέφαλη (Anas platyrynchos)   15/9-31/1 Ολες
4 Σουβλόπαπια (Anas acuta)   15/9-10/2 Ολες
5 Σαρσέλα (Anas querquedula)   15/9-10/2 Ολες
6 Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata)   15/9-10/2 Ολες
7 Κυνηγόπαπια (Aythya ferina)   15/9-31/1 Ολες
8 Τσικνόπαπια (Aythya fuligula)   15/9-10/2 Ολες
9 Φαλαρίδα (Fulica atra)   15/9-10/2 Ολες
10 Φλυαρόπαπια (Anas strepera)   15/9-31/1 Ολες
11 Ασπρομετωπόχηνα (Anser albifrons)   15/9-10/2 Ολες
12 Νερόκοτα (Gallinula chloropus)   15/9-10/2 Ολες 10
13 Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)   15/9-10/2 Ολες 10
14 Καλημάνα (Vanellus vanellus)   15/9-31/1 Ολες 10

*0Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18.12.1985, καθώς και με την ανωτέρω (21) σχετική.

*1 Από 1/3 - 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.

*2 Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λαγού καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ.5

*3 Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ.7

*4 Το αρχικό όριο των 4 πουλιών ανά ημέρα που προέβλεπε η ρυθμιστική, έγινε 2 με απόφαση του αναπλ.Υπουργού ΠΕΚΑ που υπεγράφη στις 10/9/2012 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ:2580/Β/24-9-2012 το οποίο κυκλοφόρησε στις 27/9/2012.

Σ.Σ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε ορισμένες περιοχές εκδίδονται τοπικές διατάξεις και απαγορεύσεις. Οι κυνηγοί πρέπει να ενημερώνονται από τις τοπικές Δασικές Αρχές.

Ολόκληρο το κείμενο της υπουργικής απόφασης, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ:2225/Β/31-7-2012, έχει ως εξής:

Αριθμ. 173803/2135
Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2012 – 2013.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικα» (άρθρα 251, 258, 259 και 261), του Ν.Δ. 996/1971 (άρθρο 11), του Ν. 177/1975 (άρθρα 7 και 8), του Ν. 2637/1998 (άρθρα 57, 58 και 59) και της 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ 757/Β/1812.1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (άρθρα 5 και 11), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/ 16.12.1996 (ΦΕΚ 1188/τ. Β/31.12.1996), 294283/23.12.1997 (ΦΕΚ 68/Β/4.2.1998), 87578/703/6.3.2007 (ΦΕΚ 581/Β/ 23.4.2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της Η.Π. 37338/1807/Ε.103/ 1.9.2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23.2.2012 (ΦΕΚ 415/Β/2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών. Οικονομικών . Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας . Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 2. Το άρθρο 255 του Ν.Δ. 86/69, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57, παρ. 4 του Ν. 2637/98.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 303/Α/ 24.12.2003).
 4. Τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης» όπως κυρώθηκε με το Ν. 1335/1983 (ΦΕΚ 32/Α/13.3.1983).
 5. Την Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ «για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων και υδροβιοτόπων», η οποία κυρώθηκε με το Ν. 191/1974 (ΦΕΚ 350/Α/ 29.11.1974).
 6. Την Σύμβαση της Βόννης «για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα», η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2719/1999 (ΦΕΚ 106/Α/26.5.1999).
 7. Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» καθώς και όλες τις μετέπειτα σχετικές τροποποιήσεις της.
 8. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας». ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 37423
 9. Τις 399/93, 540/93, 641/93, 1174/94, 1592/98, 590/98, 2580/00, 1047/01 και 2603/03 αποφάσεις του ΣτΕ.
 10. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».
 11. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).
 12. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β΄ του Π.Δ. 189/ 2009 (ΦΕΚ 221/Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
 13. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 14. Την αριθμ. 23111/18.6.2010 (ΦΕΚ 855/Β/18.6.2010) κοινή υπουργική απόφαση Συγκρότηση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα με τίτλο «Ειδική Γραμματεία Δασών».
 15. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/ Α΄/2012).
 16. Την υπ’ αριθμ. Υ46/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη» (ΦΕΚ 2101/Β΄).
 17. Την επικαιροποιημένη (Μάιος 2012) Έρευνα – Μελέτη που εκπονήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας – Παράρτημα Καρπενησίου με τον τίτλο «Η επίδραση της θήρας στους πληθυσμούς των θηρευσίμων και μη ειδών, ο έλεγχος της λαθροθηρίας και η διάρκεια των περιόδων θήρας. – Τεύχος Α. Επίδραση της χρονικής περιόδου θήρας επί των θηρευσίμων και των απολύτως προστατευόμενων ειδών καθώς και η επίδραση αυτής στους πληθυσμούς ενός εκάστου των θηρευσίμων ειδών στην Ελλάδα. – Τεύχος Β. Δυνατότητα ελέγχου της λαθροθηρίας. – Τεύχος Γ. Συλλογή επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων που προσδιορίζουν σε κάθε περίπτωση την τυχόν επίδραση της κλιμακωτής λήξης της θήρας στην προστασία των ειδών πτηνών που ενδέχεται να επηρεάζεται από την εν λόγω κλιμάκωση» που εκπονήθηκε από τους καθηγητές Παπαγεωργίου Ν., Βλάχο Χρ., Θωμαΐδη Χρ. και λοιπούς εξειδικευμένους επιστήμονες, Αθήνα . Μάιος 2012.
 18. α) Το περιεχόμενο της από Σεπτέμβριο 2007 ειδικής Μελέτης του Επίκουρου Καθηγητή Θηραματοπονίας κου Θωμαΐδη Χρήστου του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, με θέμα «Διαχείριση της θηραματοπανίδας μετά τις πυρκαγιές», όπως αυτή συμπληρώθηκε στη συνέχεια και η οποία προκειμένου να εξασφαλίσει την οικολογική ισορροπία των ειδών της άγριας πανίδας, εξετάζει:
  1. τη διατάραξη των οικοσυστημάτων λόγω των πυρκαγιών,
  2. την πιθανή μείωση του πληθυσμού της θηραματοπανίδας,
  3. την ενδεχόμενη αναστάτωση των θηρεύσιμων ειδών και την πιθανή δυσμενή κατάσταση των ειδών από τη συρρίκνωση των ενδιαιτημάτων τους,
  4. τη δυνατότητα αποκατάστασης της βιολογικής ισορροπίας,
  5. την κυνηγετική πίεση πριν τη φωτιά καθώς και τη σχετική πρόβλεψη για την μετάθεση της κυνηγετικής πίεσης μετά τη φωτιά,
  6. τα βιολογικά χαρακτηριστικά των θηραμάτων που ενδιαιτούνταν στις καμένες εκτάσεις,
  7. τη δυνατότητα ανάκαμψης του κάθε καμένου βιοτόπου συνεκτιμώντας και πλήθος εδαφολογικών δεδομένων.
  β) Το περιεχόμενο της από 16 Νοεμβρίου 2009 Τεχνικής Έκθεσης που αφορά τη διαχείριση της θήρας μετά την πυρκαγιά στη Β.Α. Αττική, των ειδικών επιστημόνων Χατζηνίκου Ε., Αλεξίου Ε., Δεδουσοπούλου Ε. και Κιούση Δ.
 19. Το υπ’ αριθμ. 2031/18.7.2012 ενημερωτικό σημείωμα του τμήματος Β΄ της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας, το οποίο διαμορφώθηκε με βάση:
  α) τις μελέτες για τον «Προσδιορισμό της φαινολογίας της μετανάστευσης των θηρεύσιμων υδρόβιων πουλιών» (2008) και την «Επίδραση της θήρας στα θηρεύσιμα υδρόβια είδη της ορνιθοπανίδας» (2009), τις οποίες η Υπηρεσία μας ανέθεσε στο ΕΘΙΑΓΕ/Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, καθώς και τις προτάσεις των δασικών υπηρεσιών του ΕΘΙΑΓΕ,, της Κ.Σ.Ε. και της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας.
  β) τις διαθέσιμες έγκυρες πληροφορίες, επιστημονικά στοιχεία και μελέτες, αποτελέσματα προγραμμάτων κ.α. σχετικά με το καθεστώς διαχείρισης των αναφερομένων στον πίνακα θηρεύσιμων ειδών, ιδιαίτερα τα δεδομένα της Επιστημονικής Βάσης ORNIS.
  γ) την ανάγκη διατήρησης των πληθυσμών όλων των ειδών της άγριας πανίδας σε ικανοποιητικά επίπεδα, ώστε να ανταποκρίνονται στις οικολογικές, επιστημονικές και μορφωτικές απαιτήσεις, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών και ψυχαγωγικών αναγκών.
 20. Την επιστολή JURM (2003) 8249MK/13.11.2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με την οποία παραιτείται από την προσφυγή κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας (υπόθεση C.167/03) λόγω συμμόρφωσης της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.
 21. Τη διαταγή του Προέδρου του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 14.01.2004 περί διαγραφής της υπόθεσης C.167/03.
 22. Την αριθμ. 97734/4284/14.08.07 (ΦΕΚ 1657/Β΄/21.8.2007) απόφασή μας «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας».
 23. Τις αποφάσεις απαγόρευσης θήρας λόγω πυρκαγιών στις διάφορες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας που εκδίδονται από τις αρμόδιες περιφερειακές δασικές υπηρεσίες.
 24. Την υπ’ αριθμ. 168042/1277/30.4.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 1581/Β΄/2012) με θέμα «Δίωξη του αργιοκούνελου λόγω υπερπληθυσμού σε περιοχές της νήσου Λήμνου»,

αποφασίζουμε:

Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ

 1. Καθορίζουμε την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2012.2013 από 20 Αυγούστου 2012 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2013.
 2. Κατ’ εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, επιτρέπουμε τη θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) μέχρι την 10 Μαρτίου 2013.
 3. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στο συνημμένο «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ». Στο Κεφάλαιο Β αναφέρονται οι ειδικές ρυθμίσεις ως προς το κυνήγι του «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ».

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 1. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
 2. Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.9.2012 μέχρι και 20.1.2013 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa).
 3. Επιτρέπουμε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης μέχρι τεσσάρων (4) ατόμων ανά ομάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών. Εξαιρείται η περιοχή της Πελοποννήσου για την οποία περιορίζεται το κυνήγι έως την 10.01.2013.
 4. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15.9.2012 μέχρι 20.1.2013 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.1.2013 μέχρι 28.2.2013 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι. Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκεινται στους περιορισμούς της παραγράφου 2 της παρούσης.
 5. Απαγορεύουμε το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στις νήσους Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο.
 6. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.
 7. Το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας (Alectoris chukar) επιτρέπεται σύμφωνα με τον πίνακα θηρευσίμων ειδών που επισυνάπτεται της παρούσης με τις παρακάτω εξαιρέσεις:
  α) στο νομό Λέσβου επιτρέπεται το κυνήγι της τις παρακάτω Κυριακές: 16.9.2012, 23.9.2012, 30.9.2012, 07.10.2012, 14.10.2012, 21.10.12. και 28.10.12, 4.11.2012 και 11.11.2012.
  β) στους νομούς Σάμου και Χίου και στην περιοχή της Α΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσων (Α΄ ΚΟΚΔ) επιτρέπεται το κυνήγι της από 15.09.2012 έως 30.11.2012 και μόνο τις ημέρες Τετάρτη.Σάββατο.Κυριακή,
  γ) Παρατείνουμε την ισχύ της παραγράφου (Α) της αριθμ. 97734/4284/14.8.2007 (ΦΕΚ 1657/Β/21.08.2007) απόφασή μας «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας» από 20.08.2012 έως 14.09.2012.

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 1. Απαγορεύουμε το κυνήγι:
  1.1. Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής
  1.2. Στα εκτροφεία θηραμάτων
  1.3. Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας
  1.4. Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών
  1.5. Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής
  1.6. Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές
  1.7. Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με την αριθμ 414985/29.11.1985 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18.12.1985) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την (κοινή υπουργική απόφαση Η.Π.8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415Β 23/2/2012) και ισχύει.
  1.8. Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών, όπως αναφέρεται στο σημείο 23 του προοιμίου της παρούσας και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.
  1.9. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.
 2. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.
 3. Επιτρέπεται – κατ’ εξαίρεση – για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η αγοραπωλησία του αγριοκούνελου στη νήσο Λήμνο, όπου οι υπερπληθυσμοί έχουν διαταράξει το οικοσύστημα και έχουν δημιουργήσει ήδη σοβαρά προβλήματα και καταστροφές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 168042/1277/30.4.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 1581/Β΄/2012).
 4. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.
 5. Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

Αριθμ. 173804/2136
Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους.

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 266 παρ. 7 και παρ. 10 του Ν.Δ. 86/1969 όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 3170/ 2003 (ΦΕΚ 191/Α/29.7.2003)37426 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
 2. Την 25234/1637/7.4.1976 απόφαση Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 640/Β/4.5.1976), άρθρα 4 παρ. 4, 11 παρ. 2i και 23 παρ. 4 «Καταστατικό Κυνηγετικού Συλλόγου», άρθρο 18 παρ. 2α, 3 και 4 «Καταστατικό Κυνηγετικής Ομοσπονδίας», άρθρο 7 παρ. 1 και 2 «Καταστατικό Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας».
 3. Τις 3942/01 και 3943/01 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β΄ του Π.Δ189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
 5. Το Π.Δ. 86/2012 «Περί διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α).
 6. Την υπ αρ. Υ46/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη» ( ΦΕΚ 2101/Β).
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» ( ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
 8. Την αριθμ. 23111/18.6.2010 (ΦΕΚ 855/Β/18.6.2010) κοινή υπουργική απόφαση Συγκρότηση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα με τίτλο «Ειδική Γραμματεία Δασών».
 9. Tη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας,

αποφασίζουμε:

 1. Καθορίζουμε για την κυνηγετική περίοδο 2012 – 2013, το ύψος της συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους συνεργαζόμενους Κυνηγετικούς Συλλόγους, στο ποσό των εξήντα (60) ευρώ.
 2. Καθορίζουμε την ετήσια εισφορά των Κυνηγετικών Συλλόγων στις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και την Κυνηγετική Συνομοσπονδία σε ποσοστό 8,35% (ήτοι ποσό 5,00 €) και 66,83% (ποσό 40,10 €) αντίστοιχα, από τις καταβαλλόμενες συνδρομές των κυνηγών – μελών τους.
 3. Τα ποσά αυτά κατατίθενται από τον Κυνηγετικό Σύλλογο στους τηρούμενους αντίστοιχα λογαριασμούς για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς προς την αντίστοιχη Κυνηγετική Ομοσπονδία και την Κυνηγετική Συνομοσπονδία, κατά την διαδικασία έκδοσης ή θεώρησης της άδειας θήρας και τα σχετικά παραστατικά κατάθεσής τους, ήτοι τα τραπεζικά γραμμάτια εισπράξεως αποτελούν απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση ή θεώρηση της αδείας θήρας.
 4. Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος υποχρεούται να γνωρίσει εγγράφως τον αριθμό λογαριασμού για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς από τους Κυνηγετικούς Συλλόγους, σε όλα τα Δασαρχεία και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις της χώρας.
 5. Οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες αντίστοιχα υποχρεούνται να γνωρίσουν εγγράφως τον αριθμό λογαριασμού για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς από τους Κυνηγετικούς Συλλόγους σε όλα τα Δασαρχεία και τους Κυνηγετικούς Συλλόγους της περιοχής εδαφικής τους αρμοδιότητας.
 6. Οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι διαθέτουν τουλάχιστον το ήμισυ των ετησίων εσόδων τους (50%) για φιλοθηραματικές δαπάνες ενώ η Κυνηγετική Συνομοσπονδία διαθέτει τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των ετησίων εσόδων της για φιλοθηραματικές δαπάνες συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών των φυλάκων θήρας των Ομοσπονδιών και του εξοπλισμού των.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

 © 2000-2024   Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr   Greek Pages   Sorry! English Pages not yet available.