Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr
shotgun

Κυνήγι στην Ελλάδα
Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr

Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr

Τελευταία ενημέρωση:
15/11/2013Προτιμώ Ελληνικά
Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr

Αδήλωτα Κυνηγετικά Όπλα

Η παράγραφος 6 του άρθρου 8 του Ν.2168/1993, όπως προστέθηκε με τον Ν.3944/2011 (άρθρο 10, παρ.7) και εν συνεχεία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τον Ν.4249/2014 (άρθρο 59), αναφέρει τα εξής:

Ο κάτοχος κυνηγετικού όπλου που δεν έχει εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ν. 2168/1993 άδεια κατοχής, δεν υπέχει ποινική ευθύνη αν με δική του θέληση και πριν εξετασθεί με οποιονδήποτε τρόπο για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου από την αρχή, υποβάλει στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας κατοχής.
Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχος υποχρεούται να καταβάλει, για την έκδοση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, το δεκαπλάσιο των τελών που προβλέπονται κάθε φορά.
Ο κάτοχος κυνηγετικού όπλου δεν υπέχει ποινική ευθύνη αν εντός διετίας από τη λήξη της ισχύος της άδειας κατοχής υποβάλει στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας και καταβάλει το πενταπλάσιο των προβλεπόμενων τελών για την ανανέωσή της.
Μετά την πάροδο της ως άνω διετούς προθεσμίας, ο κάτοχος του κυνηγετικού όπλου δεν υπέχει ποινική ευθύνη αν με δική του θέληση και πριν εξετασθεί με οποιονδήποτε τρόπο για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου από την αρχή υποβάλει στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας και καταβάλλει το πενταπλάσιο των προβλεπόμενων τελών.

Σημειώσεις:

  • Τα προβλεπόμενα τέλη που αναφέρει ο νόμος, σήμερα είναι 2,04 ευρώ (παράβολο Νο 6025).
  • Τα κυνηγετικά όπλα άρχισαν να δηλώνονται στη Αστυνομία μετά από το 1993 (Ν.2168/1993). Μέχρι τότε δηλώνονταν μόνο στο Δασαρχείο, το οποίο εξέδιδε το Δελτίο Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου με αόριστη διάρκεια ισχύος.
  • Σήμερα, τα όπλα που δεν έχουν δηλωθεί έστω μια φορά στην Αστυνομία μετά από το 1993 θεωρούνται αδήλωτα, ακόμα κι αν ήταν δηλωμένα στο Δασαρχείο παλαιότερα.
  • Το πρόστιμο για τη δήλωση ενός αδήλωτου όπλου είναι 10x2,04= 20,40 ευρώ (παράβολο Νο 6193, μεταβλητό).
  • Τα όπλα που δηλώθηκαν έστω και μια φορά στην Αστυνομία μετά από το 1993, πληρώνουν πρόστιμο 5x2,04= 10,20 ευρώ για καθυστερημένη ανανέωση της Αδείας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου (παράβολο Νο 6193, μεταβλητό).
  • Οι Αδειες Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου της Αστυνομίας έχουν 10ετή διάρκεια και πρέπει να ανανεώνονται αρκετά πριν από τη λήξη τους.
  • Αν σας σταματήσουν ακόμα και για έναν τυχαίο τροχονομικό έλεγχο και εντοπίσουν ότι κατέχετε κυνηγετικό όπλο του οποίου η άδεια έχει λήξει, προκύπτουν ποινικές ευθύνες, ίσως και αυτόφωρο (ιδίως αν έχει λήξει πέραν της 2ετίας). Ο εντοπισμός πλέον είναι αυτόματος. Χτυπάνε τον αριθμό του αυτοκινήτου σας στο τερματικό και βλέπουν επιτόπου ότι είστε κάτοχος όπλου με ληγμένη άδεια.

Σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1154/Β/03-04-2020, η διάρκεια ισχύος των αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων, που λήγουν μέχρι την 31-12-2020, παρατείνεται για ένα (1) έτος από την ημερομηνία λήξης τους.

Σημείωση: Η παραπάνω απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο των μέτρων κατά του κορωνοϊού και ισχύει για τις άδειες κατοχής που έληξαν από τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ και έως το τέλος του 2020.

   Old Gun

 © 2000-2015   Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr   Greek Pages   Sorry! English Pages not yet available.