Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr
shotgun

Κυνήγι στην Ελλάδα
Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr

Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr


Προτιμώ Ελληνικά
Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr

Greek fonts (Windows)

Download Greek true type fonts for your browser (Windows)

Arial Greek (arial.zip) (103KB)


Download the file to your hard disk and extract the fonts.
From the Control Panel, double-click on Fonts icon
and press the Add button. Locate the folder where you extract the fonts, select the fonts that you would like to install and click OK.
Open your browser and configure Arial Greek as the Proportional Font.

 © 2000-2022   Κυνήγι στην Ελλάδα - Hunter.Gr   Greek Pages   Sorry! English Pages not yet available.